F47

با توجه به نوع کاربرد این محصول که بیشتر در سقف های کاذب مورد استفاده قرار میگیردد همچنین اجرای سقف

مطالعه مقاله

UH36

ازدسته پروفیل های رانر میباشد و باتوجه به ناکهای استقامتی ، برخی ازآویزها نیز از آن استفاده میگردد . بطور

مطالعه مقاله

L25

این محصول باتوجه به نوع ساختار ، تولید بسیار حساسی داشته و از اونجایی  که ال 25 مختصات  دیگر پروفیل

مطالعه مقاله
فارسی
Call Now Button